amp templates

 

KURUMSAL   >   Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Bilgileri

Mobirise

BULUT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Kişisel Veri Sorumlusunun
Ünvanı : BULUT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : 2. Org. San. Böl. Vali Muammer Güler Bulv. 3. nolu sok. no:2 – Şehitkamil Gaziantep
Tic. Sicil no : Gaziantep – 16541
Mersis No : 0190004170300016

BULUT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. İLGİLİ AYDINLATMA METNİNE şirketimizin www.buluttekstil.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

BULUT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

1- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz bağlı birimleri, insan kaynakları, bilgi işlem birimi, çağrı merkezi, lokasyon kamera kayıtları, internet çerez uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Toplanan kişisel verileriniz;
• Başta Ticaret ve Sanayi odaları olmak üzere Şirketimiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Şirketimiz ve/veya Şirketimize bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, bu işlemlerin sisteme kaydedilmesi, bu kişiler ve kurumlarla gerekli sözleşmelerin yapılması durumunda sözleşmeye işlenebilecek hususlarda,
• Can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
• 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
• Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,
• Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
• Şirketimiz ve şirketimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
• Şirketimiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
• Şirketimiz tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
• Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafında işlenen iş bu kişisel verileriniz, sizlerin açık rızasına istinaden veyahut başta sorumlu olduğumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere Şirketimize bağlı merkez ve/veya birimlerine, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Veri işleme süresi:
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Ayrıca iş bu aydınlatma metninde yer alan hususlarda kişisel verileriniz işlenecek veya 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. Verileriniz kanunların öngördüğü azami süreler dikkate alınarak 10 yıla kadar saklanabilecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

5- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:
KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

6- Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:
KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz insan kaynakları Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘‘2. Org. San. Böl. Vali Muammer Güler Bulv. 3. nolu sok. no:2 – Şehitkamil - Gaziantep” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan " 0190004170300016@hs02.kep.tr "  adresine gönderebilir ya da Şirketimiz sisteminde www.buluttekstil.com internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurularak iletebilirsiniz. Elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik Şirketimiz tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. 

K.V.K.K. Başvuru Formu
Şirketimiz K.V.K.K. bilgi başvurularınızı aşağıdaki linke tıklayarak, açılacak olan formu doldurduktan sonra " 0190004170300016@hs02.kep.tr  " adresine göndermeniz gerekmektedir.

http://www.buluttekstil.com/kvkkbasvuru.pdf

İ.S.G. Politikamız
BULUT Tekstil San. Tic. Ltd. Şti iplik üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken; yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere, sağlıklı çalışma koşullarını düzenler ve sürekliliğini sağlar,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirir,

Tüm Çalışanların, İş Sağlığı Güvenliğinin bir kültür olarak kazanımı için çaba gösterir,

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kazaların Önlenmesini esas alır, Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine çalışanların katılımını sağlar.

İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı taahhüt eder.

Bağlı olduğu tüm yasal, mevzuat ve diğer gereklilikler ile uyumu temel olarak kabul eder.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Gaziantep Merkez

Adres : 2. Organize San. Bölgesi
83203 Nolu Cadde No : 2 Şehitkamil, Gaziantep / TÜRKİYE
Telefon : +90 342 337 42 04
Faks : +90 342 337 26 60
E-Posta : info@buluttekstil.com

Osmaniye Şube

Adres : Organize Sanayi Bölgesi,
Akdeniz Caddesi No 7 / 9 Toprakkale, Osmaniye / TÜRKİYE
Telefon : +90 328 826 80 35

İstanbul Ofis

Adres : Başpınar OSB Mah. 2.Bölge 83206 Nolu Cd, No :3
Şehitkamil/Gaziantep / TÜRKİYE
Telefon : +90 342 337 32 26
Faks : +90 342 337 32 40
E-Posta: info@bulutsentetik.com